Dokumentai

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS VARĖNOS RAJONO SKYRIAUS
STATUTAS

I. Bendrosios nuostatos.

1. Šis statutas parengtas vadovaujantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau-TS-LKD) įstatais.
2. TS-LKD Varėnos rajono skyrius TS-LKD tarybos sprendimu įsteigtas Lietuvos Respublikos administraciniame teritoriniame vienete – Varėnos rajono savivaldybėje. Skyrius įregistruotas TS-LKD vykdomojo sekretoriaus.
3. Skyriaus būstinė yra Varėnos mieste.
4. Skyrius yra pamatinis TS-LKD visuomeninės-politinės veiklos struktūrinis padalinys, kurio veiklos tikslai yra:
4.1. Aktyviai veikti visuomenėje, telkti žmones bendrystei, santarvei ir solidarumui, rūpintis bendruomenės reikalais.
4.2. Aiškinti ir skleisti TS-LKD vertybines ir politines nuostatas, skatinti žmones stoti į TS-LKD.
4.3. Sukurti efektyviai veikiančią teritorinę TS-LKD organizaciją Varėnos rajono savivaldybėje.
4.4. Aktyviai prisidėti ir įnešti deramą savitą indėlį įgyvendinant bendrus TS-LKD tikslus valstybėje ar Varėnos rajono savivaldybėje (puoselėti atvirą pilietinę visuomenę, modernią nepriklausomą krikščioniškos moralės principais pagrįstą demokratinę valstybę, laisva iniciatyva grindžiamą ūkį, išsaugant ir puoselėjant lietuvybę ir tradicines Lietuvos kultūros vertybes).
4.5. Aktyviai prisidėti įgyvendinant rinkiminius TS-LKD uždavinius valstybėje ir Varėnos rajono savivaldybėje (organizuoti TS-LKD kandidato į Seimą rinkimų kampaniją apygardoje, organizuoti TS-LKD kandidatų į vietos savivaldos organus rinkimų kampaniją ir kt.).

II. Nariai.

5. TS-LKD nariu (toliau narys) gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis TS-LKD programą, įstatus ir įsipareigojęs juos vykdyti bei savo elgesiu nedarantis žalos TS-LKD. 6. Lietuvos Respublikos pilietis, norintis tapti TS-LKD nariu, užpildo nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikia bent vieno TS-LKD nario, turinčio ne mažesnį kaip pusės metų narystės partijoje stažą, pasirašytą rekomendaciją. Apsvarsčius prašymą artimiausiame skyriaus tarybos posėdyje priimamas sprendimas dėl šio asmens priėmimo į TS-LKD narius. Jei priimamas sprendimas priimti į TS-LKD, naujasis narys įregistruojamas TS-LKD skyriuje.
7. Prašymus-anketas išduoda bei užpildytus priima skyriaus sekretorius. Taip pat anketas galima pildyti TS-LKD Varėnos rajono skyriaus interneto puslapyje.
8. Narius priima ir įregistruoja skyriaus taryba. Išimties tvarka, motyvuotu skyriaus tarybos sprendimu nauji nariai į skyrių gali būti priimti nesilaikant teritorinio principo.
9. Kandidatas tampa nariu nuo to momento, kai skyriaus taryba priima tokį sprendimą. Kandidato prašymą skyriaus taryba privalo išnagrinėti artimiausiame posėdyje po prašymo įregistravimo. 10. Skyriaus tarybai nusprendus kandidatą priimti į narius:
10.1. Naujai priimto nario duomenys perduodami TS-LKD vykdomajam sekretoriui, skyriaus duomenų bazės tvarkytojui įvedant juos į TS-LKD Centrinę duomenų bazę (CDB). Kitame skyriaus tarybos posėdyje išduodamas nario bilietas, kurio numerį suteikia centrinės duomenų bazės tvarkytojas. Apie skyriaus tarybos sprendimą skyriaus sekretorius praneša naujai priimtam nariui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo.
10.2. Naujai priimtas narys sumoka pirmąjį metinį mokestį iždininkui arba grupės seniūnui ir sekretorius išduoda jam nario bilietą.
10.3. Teisę balsuoti už kandidatus į visas TS-LKD valdymo ir kontrolės institucijas naujai priimtas narys įgyja po trijų mėnesių.
11. Skyriaus tarybai motyvuotu sprendimu atmetus ar atidėjus asmens prašymą priimti jį į narius, skyriaus sekretorius per 10 dienų apie šį sprendimą informuoja kandidatą. Kandidatas skyriaus tarybos sprendimą gali per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos apskųsti TS-LKD priežiūros komitetui (toliau Priežiūros komitetas). Skyriaus taryba, gavusi Priežiūros komiteto sprendimą dėl asmens pareiškimo, prideda jį prie kandidato dokumentų ir apie Priežiūros komiteto atsakymą informuoja kandidatą.
12. Naujai priimtas narys grupę pasirenka pats, paprastai pagal gyvenamąją vietą. Jeigu narys pageidauja pereiti į kitą grupę tame pat skyriuje, leidimą duoda skyriaus taryba. Jeigu jis nori persiregistruoti į kitą skyrių – kreipiasi raštu į tą skyrių, skyriaus taryba artimiausiame posėdyje apsvarsto prašymą ir raštu pateikia savo sprendimą.
13. Jeigu nariui leidžiama įsiregistruoti naujajame skyriuje, skyriaus duomenų bazės tvarkytojas padaro atitinkamą atžymą centrinėje duomenų bazėje ir praneša ankstesniajam skyriui. Visi skyriuje likę su išėjusiu skyriaus nariu susiję dokumentai saugomi skyriaus archyve.
14. TS-LKD narys turi teisę:
14.1. Rinkti ir būti išrinktas į visus TS-LKD valdymo organus, siūlyti TS-LKD kandidatus ir būti iškeltas TS-LKD kandidatu į valstybės valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos organus.
14.2. Dalyvauti visų TS-LKD organų atviruose posėdžiuose.
14.3. Teikti siūlymus dėl TS-LKD dokumentų projektų, reikšti nuomonę ir teikti siūlymus TS-LKD veiklos klausimais.
14.4. Gauti atsakymą raštu į savo raštišką pasiūlymą ar kreipimąsi.
14.5. Kreiptis į TS-LKD valdymo organus dėl teisinės, moralinės ir kitokios paramos.
14.6. Sustabdyti narystę TS-LKD ar buvimą renkamuose TS-LKD organuose.
14.7. Išstoti iš TS-LKD.
15. TS-LKD narys privalo:
15.1. Laikytis TS-LKD įstatų bei šio statuto.
15.2. Dalyvauti TS-LKD veikloje, stengtis įgyvendinti jos Programą ir nutarimus.
15.3. Vykdyti TS-LKD valdymo institucijų priimtus sprendimus ir nario įsipareigojimus.
15.4. Būti tolerantišku kitiems TS-LKD nariams, gerbti jų nuomonę ir teises.
15.5. Nedaryti žalos TS-LKD ją viešai šiurkščiai menkinant, vykdant jai priešišką veiklą ar ją savo elgesiu diskredituojant.
16. TS-LKD nariui už Įstatuose ir šiame statute numatytų pareigų nevykdymą gali būti taikomos šios partinės atsakomybės priemonės:
16.1. Įspėjimas. Šią priemonę gali taikyti skyriaus taryba ir (arba) Priežiūros komitetas.
16.2. Uždraudimas iki vienerių metų kandidatuoti į vadovaujančias pareigas visų lygių renkamuose TS-LKD organuose. Priežiūros komitetas prireikus gali motyvuotu sprendimu ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui uždrausti TS-LKD nariui kandidatuoti į vadovaujančias pareigas visų lygių renkamuose TS-LKD organuose.
16.3. TS-LKD suvažiavime išrinktų, patvirtintų ar paskirtų pareigūnų įgaliojimų sustabdymas. TS-LKD taryba prireikus gali Priežiūros komiteto motyvuotu siūlymu sustabdyti suvažiavimo išrinktų, paskirtų ar patvirtintų pareigūnų įgaliojimus.
16.4. Narystės sustabdymas iki vienerių metų. Šią priemonę gali taikyti skyriaus taryba ir (arba) Priežiūros komitetas.
16.5. Pašalinimas iš TS-LKD. Šią priemonę gali taikyti skyriaus taryba ir (arba) Priežiūros komitetas.
17. Narystės sustabdymas:
17.1. Narystė TS-LKD gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu. Narystės sustabdymas atšaukiamas nariui pateikus atitinkamą prašymą ir nurodžius pasikeitusias aplinkybes.
17.2. Skyriaus taryba ar Priežiūros komitetas motyvuotu sprendimu (konkrečiai įvardydamas padarytus nusižengimus) turi teisę priimti sprendimą sustabdyti narystę TS-LKD iki vienerių metų.
17.3. TS-LKD narys skyriaus sprendimą sustabdyti jo narystę TS-LKD per 10 dienų gali apskųsti Priežiūros komitetui.
17.4. TS-LKD narys Priežiūros komiteto sprendimą dėl skyriaus tarybos sprendimo sustabdyti jo narystę TS-LKD arba Priežiūros komiteto sprendimą sustabdyti jo narystę TS-LKD per 10 dienų gali apskųsti Prezidiumui. Prezidiumas artimiausiame posėdyje priima nutarimą dėl grąžinimo ar negrąžinimo Priežiūros komitetui persvarstyti savo pirminį sprendimą. Prezidiumui balsuojant dėl skundo jį pateikęs narys posėdyje nedalyvauja. Prezidiumo sprendimas, taip pat pakartotinis Priežiūros komiteto sprendimas yra galutiniai ir neskundžiami.
17.5. Sustabdžius narystę asmuo negali rinkti ir pats negali būti renkamas į TS-LKD valdymo organus ir vykdyti jų pavedimų. Asmuo, kuris yra išrinktas į TS-LKD valdymo organus ir jo įgaliojimai nėra pasibaigę, narystės sustabdymo dieną nustoja eiti atitinkamas pareigas.
17.6. Gavęs nario prašymą ar įsiteisėjus sprendimui sustabdyti narystę skyriaus sekretorius per 10 dienų įregistruoja šį prašymą ar sprendimą ir padaro atitinkamą atžymą CDB.
17.7. Asmenims, kurių narystė TS-LKD sustabdyta, netaikomas šis Statutas, jie neįskaitomi skaičiuojant atitinkamo TS-LKD organo narių skaičių.
18. TS-LKD nario pašalinimo tvarka:
18.1. Skyriaus taryba, taip pat Priežiūros komitetas motyvuotu sprendimu (konkrečiai įvardydamas padarytus nusižengimus) turi teisę priimti sprendimą pašalinti TS-LKD narį iš TS-LKD.
18.2. Skyriaus tarybos sprendimą pašalinti iš TS-LKD narys turi teisę per 10 dienų apskųsti Priežiūros komitetui.
18.3. Priežiūros komiteto sprendimas dėl pašalinimo iš TS-LKD arba atitinkamo skyriaus tarybos sprendimo, kuriuo asmuo buvo pašalintas iš TS-LKD, turi būti priimamas per 30 dienų nuo atitinkamo skundo ar pareiškimo gavimo.
18.4. Priežiūros komiteto sprendimas per 10 dienų gali būti skundžiamas Prezidiumui. Skundą gali paduoti iš TS-LKD šalinamas narys ar skyriaus, kurio taryba priėmė sprendimą dėl nario pašalinimo, pirmininkas. Prezidiumas artimiausiame posėdyje priima nutarimą dėl grąžinimo ar negrąžinimo Priežiūros komitetui persvarstyti savo pirminį sprendimą. Prezidiumui balsuojant dėl skundo jį pateikęs narys posėdyje nedalyvauja. Prezidiumo sprendimas, taip pat Priežiūros komiteto pakartotinis sprendimas yra galutiniai ir neskundžiami.
18.5. Įsiteisėjus skyriaus tarybos ar Priežiūros komiteto sprendimui dėl TS-LKD nario pašalinimo iš TS-LKD skyriaus sekretorius per 10 dienų išbraukia pašalintą asmenį iš skyriaus narių sąrašo ir padaro atitinkamą atžymą CDB.
18.6. Asmuo, pašalintas iš TS-LKD, iš naujo į partiją gali stoti ne anksčiau kaip po vienerių metų.
19. TS-LKD narių pašalinimo iš TS-LKD arba narystės sustabdymo pagrindai:
19.1. Už elgesį, nesuderinamą su TS-LKD įstatais, programa ir nutarimais.
19.2. Už žalos partijai darymą.
19.3. Už priešišką TS-LKD tikslams veiklą.
19.4. Už šiurkščius nusižengimus teisės, moralės ir dorovės normoms.
20. TS-LKD organas, svarstantis TS-LKD nario narystės sustabdymo ar pašalinimo iš TS-LKD klausimą, privalo iš anksto šį narį pakviesti į posėdį ir leisti jam pasisakyti. TS-LKD nariui du kartus be pateisinamos priežasties neatvykus į posėdį, narystės sustabdymo ar pašalinimo iš TS-LKD klausimas svarstomas jam nedalyvaujant. Sprendimai dėl šalinimo iš partijos ar narystės stabdymo priimami daugiau kaip pusės visų to organo narių sprendimu.
21. Prieš sprendžiant klausimą dėl nario pašalinimo ar narystės sustabdymo skyriaus taryboje, nario elgesys pirmiausiai svarstomas Etikos komisijoje. Skyriaus sekretorius, gavęs skyriaus Etikos komisijos išvadas, praneša nariui apie skyriaus tarybos posėdį, kuriame bus nagrinėjamas jo narystės klausimas ir pakviečia jį dalyvauti. Etikos komisija sprendžia, ar rekomenduoti skyriaus tarybai pašalinti skyriaus narį, jei jis nusižengė etikos ir moralės normoms, nesilaikė TS-LKD įstatų (ir) ar organų nutarimų.
22. Vienerius metus dėl nepateisinamų priežasčių nesumokėjus nario mokesčio, motyvuotu skyriaus tarybos sprendimu asmens narystė TS-LKD sustabdoma iki nario mokesčio sumokėjimo dienos. Apie šį sprendimą narys informuojamas raštu.
23. Iš TS-LKD pašalintas ar narystę sustabdęs asmuo grąžina nario bilietą skyriaus sekretoriui. Pašalinto iš partijos asmens nario bilietas skelbiamas negaliojančiu ir yra sunaikinamas, o sustabdžiusio narystę asmens nario bilietas saugomas archyve, apie tai pažymima skyriaus narių registracijos knygoje ir centrinėje duomenų bazėje.

III. Nario mokestis. Skyriaus iždas.

24. Metinis nario mokestis mokamas kasmet iš karto visas iki einamųjų metų balandžio 30 d. skyriaus iždininkui ar kitam skyriaus pirmininko įgaliotam asmeniui. Metinio nario mokesčio dydis:
24.1. Politines pareigas užimantiems TS-LKD nariams yra nustatomas 1 proc. nuo jų gaunamo atlyginimo.
24.2. Kitiems nariams - savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 24 Lt per metus.
24.3. Senatvės pensininkams ir socialiai remtiniems asmenims – ne mažiau kaip 6 Lt per metus.
25. Skyriaus taryba atskiru sprendimu gali patvirtinti narių sąrašą, kuriems nustatomas 1 Lt partijos nario mokestis einamiesiems metams.
26. Apie mokesčių sumokėjimą pažymima kasos knygoje „Nario mokesčiai pajamos“. Padaryta klaida ištaisoma tuo metu šalyje galiojančiu klaidų taisymo buhalterinės apskaitos dokumentuose būdu.
27. Už nario mokesčių, aukų, rinkliavų bei įplaukų tinkamą apskaitą atsako skyriaus pirmininkas ir iždininkas. Jeigu skyriaus iždininko nėra ilgiau kaip 30 dienų, bet ne ilgiau kaip vienerius metus, skyriaus taryba skiria vieną iš skyriaus tarybos narių laikinai eiti skyriaus iždininko pareigas. Jeigu skyriaus iždininko nėra (arba tai žinoma iš anksto) ilgiau kaip vienerius metus, renkamas naujas iždininkas.
28. Skyriaus sukauptos lėšos, suderinus su vykdomuoju sekretoriumi, naudojamos skyriaus pirmininko sprendimu pagal skyriaus tarybos patvirtintą sąmatą.
29. Skyriaus lėšas sudaro:
29.1. Skyriuje įregistruotų narių mokesčiai.
29.2. Pajamos, gautos iš leidybos ir kitokios politinei partijai leistinos veiklos.
29.3. TS-LKD vykdomojo sekretoriaus lėšos, skirtos skyriui.
29.4. Kitos teisėtai gautos pajamos.

IV. Grupė.

30. Grupę sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Grupė steigiama skyriaus tarybos sprendimu. Grupės teritorija paprastai sutampa su skyriaus teritorijoje esančios rinkiminės apylinkės teritorija. Skyriaus teritorijoje gali būti steigiamos ir specialios grupės – jaunimo, moterų, taip pat pagal narių interesus.
31. Grupės steigiamąjį susirinkimą organizuoja skyriaus tarybos įgaliotas tarybos narys, kuriam pirmininkaujant, išrenkami grupės vadovai – seniūnas, seniūno pavaduotojas bei sekretorius. Susirinkimo dalyvių pageidavimu gali būti svarstomas ir priimamas grupės statutas. Grupės statutas įsigalioja tik jį patvirtinus skyriaus tarybai. Jeigu grupės nariai nepriima grupės statuto, grupė savo veikloje vadovaujasi skyriaus statutu.
32. Visoms skyriaus grupėms vadovauja skyriaus taryba. Skyriaus taryba gali siūlyti grupei anksčiau laiko perrinkti grupės seniūną, seniūno pavaduotoją ar sekretorių.
33. Kiekvienos įsteigtos grupės seniūnas per 10 dienų nuo steigiamojo susirinkimo turi pateikti skyriaus sekretoriui steigiamojo susirinkimo protokolą ir grupės statutą, jeigu jis buvo priimtas. Skyriuje grupės registruojamos iš eilės pagal įrašų padarymo datą (nepriklausomai nuo steigiamojo susirinkimo datos). Registruojant grupę, nurodomi šie duomenys:
33.1. Įrašo data.
33.2. Skyriaus tarybos sprendimo steigti grupę data ir numeris.
33.3. Grupės steigiamojo susirinkimo data.
33.4. Grupės narių, dalyvavusių steigiamajame susirinkime, taip pat grupės vadovų vardai, pavardės, nario bilieto numeriai.
33.5. Grupės statuto pateikimas, statuto atitikimas (neprieštaravimas) TS-LKD įstatams ir programai, skyriaus statutui.
34. Skyriaus sekretorius negali registruoti grupės, jeigu:
34.1. Steigiamasis susirinkimas įvyko nesant skyriaus tarybos nutarimo steigti grupę.
34.2. Steigiamajame susirinkime dalyvavo mažiau kaip 3 nariai.
35. Aukščiausias grupės valdymo organas yra grupės narių susirinkimas. Grupės narių susirinkimus kviečia grupės seniūnas (arba jo pavedimu seniūno pavaduotojas) grupės statute (nuostatuose) arba susirinkimo nustatyta tvarka, taip pat vadovaudamasis skyriaus tarybos nutarimais dėl grupių susirinkimų organizavimo. Grupių susirinkimų sprendimai, adresuoti skyriaus tarybai, privaloma tvarka svarstomi jos posėdžiuose.
36. Grupės susirinkimas:
36.1. Priima ir keičia grupės statutą.
36.2. Grupės narių balsų dauguma renka ir atšaukia grupės seniūną, seniūno pavaduotoją, sekretorių.
36.3. Nagrinėja kitus klausimus, kuriuos pasiūlo grupės seniūnas, grupės nariai, skyriaus taryba.
37. Seniūnas, privalo sušaukti grupės susirinkimą, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 grupės narių arba susirinkimą reikalauja sušaukti skyriaus taryba.
38. Grupės susirinkimas gali priimti sprendimus ir dalyvaujant mažiau kaip pusei, bet daugiau kaip 1/3 visų grupės narių, kai visiems grupės nariams prieš savaitę iki susirinkimo skyriaus tarybos nustatyta tvarka buvo asmeniškai (jų pačių nurodytu adresu, telefono ar fakso numeriu ar elektroninio pašto adresu) pranešta apie susirinkimo darbotvarkę. Šiuo atveju iš anksto paskelbta susirinkimo darbotvarkė negali būti keičiama.
39. Sprendimai nagrinėjamais klausimais priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių grupės narių balsų dauguma.
40. Grupės veiklai tarp susirinkimų vadovauja grupės seniūnas, kuris:
40.1. Organizuoja grupės darbą vadovaudamasis TS-LKD įstatais, skyriaus statutu, grupės statutu (nuostatais), skyriaus tarybos nutarimais, taip pat grupės darbo planais ir atsako už TS-LKD programinių tikslų įgyvendinimą grupės teritorijoje.
40.2. Padeda organizuoti TS-LKD iškeltų kandidatų rinkiminę kampaniją.
40.3. Telkia apylinkės teritorijoje gyvenančius TS-LKD rėmėjus.
41. Seniūno pavaduotojas:
41.1. Padeda seniūnui organizuoti grupės veiklą.
41.2. Seniūnui sergant arba išvykus, dalyvauja skyriaus tarybos posėdžiuose.
41.3. Sekretorius tvarko grupės raštvedybą.
42. Skyriaus tarybos nutarimu grupei pagal perdavimo – priėmimo aktą gali būti perduotos naudoti pagrindinės priemonės ir kitas turtas, apskaitomas skyriaus balanse. 43. Grupė paleidžiama skyriaus tarybos sprendimu, jeigu:
43.1. Grupės veikla neatitinka TS-LKD įstatų, programos arba skyriaus statuto reikalavimų.
43.2. Grupėje liko mažiau kaip 3 nariai.
43.3. Grupės bendrame susirinkime daugiau kaip ½ visų grupės narių balsų dauguma buvo priimtas nutarimas prašyti skyriaus tarybos paleisti grupę arba suskaidyti ją į kelias grupes, ar sujungti su kita grupe.
44. Skyriaus tarybos sprendimas dėl grupės paleidimo įsigalioja:
44.1. Nuo tokio sprendimo priėmimo momento, kai grupė paleidžiama dėl 42.2 punkte nurodytų 4riežasčių.
44.2. Per mėnesį nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, kai grupė paleidžiama dėl 42.1 ar 42.3 punkte nurodytų priežasčių ir grupės narių susirinkimas nesikreipė į Priežiūros komitetą dėl skyriaus tarybos sprendimo panaikinimo. Jeigu grupės narių susirinkime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skyriaus tarybos sprendimo priėmimo dienos paprasta balsų dauguma buvo priimtas nutarimas kreiptis į Priežiūros komitetą dėl skyriaus tarybos sprendimo atšaukimo, grupės paleidimas atidedamas iki Priežiūros komiteto sprendimo.

V. Skyriaus valdymas.

45. Aukščiausias skyriaus organas – visuotinis skyriaus narių susirinkimas. Susirinkimas gali priimti sprendimus, dalyvaujant ne mažiau kaip 1/3 visų skyriaus narių, kai visiems skyriaus nariams prieš savaitę iki susirinkimo buvo asmeniškai (jų pačių nurodytu adresu, telefono ar fakso numeriu, ar elektroninio pašto adresu) pranešta apie susirinkimo darbotvarkę. Pranešimo tvarką nustato skyriaus taryba. Iš anksto paskelbta susirinkimo darbotvarkė gali būti pakeista tik susirinkimo sprendimu. Tuo atveju, kai susirinkime dalyvauja mažiau kaip 1/3 narių, jis negali priimti sprendimų. Tokiu atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis skyriaus visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
46. Susirinkimus kviečia skyriaus taryba ne rečiau kaip kartą per metus arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 visų skyriaus narių, Bendrija LKD ar TS-LKD frakcija. Rinkiminis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki skyriaus pirmininko kadencijos pabaigos.
47. Skyriaus susirinkimo darbotvarkės projektą tvirtina skyriaus taryba skyriaus pirmininko teikimu. Apie skyriaus susirinkimą ir jo darbotvarkę skyriaus tarybos nustatyta tvarka kiekvienam nariui jų pačių nurodytu adresu, telefono ar fakso numeriu ar elektroninio pašto adresu pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę iki susirinkimo, pranešimas taip pat skelbiamas TS-LKD ir skyriaus interneto svetainėse.
48. Jei skyriaus susirinkimą kviečia ne mažiau kaip ¼ skyriaus narių, darbotvarkę nustato penkių asmenų iniciatyvinė grupė, renkanti parašus dėl susirinkimo sušaukimo.
49. Apie numatomus skyriaus pirmininko rinkimus skyriaus nariams privaloma pranešti likus ne mažiau kaip prieš mėnesį iki skyriaus susirinkimo.
50. Tik Skyriaus susirinkimas:
50.1. Vadovaudamasis vykdomojo sekretoriaus parengtu tipiniu skyriaus statutu priima ir keičia skyriaus statutą, kuris turi atitikti TS-LKD įstatus.
50.2. Tvirtina kasmetines ir rinkimų kampanijų skyriaus tarybos ataskaitas.
50.3. Renka ir atleidžia skyriaus pirmininką. Pirmininkas renkamas iš kandidatų, kuriuos skyriaus tarybai pateikė Bendrijos LKD atitinkamo teritorinio padalinio, frakcijos ir grupių susirinkimai, taip pat save išsikėlę TS-LKD nariai, kurių sąrašas skelbiamas TS-LKD ir skyriaus interneto svetainėse. Už savalaikį šios informacijos paskelbimą atsako vykdomasis sekretorius ir skyrių sekretoriai. Kandidatais į skyriaus pirmininkus gali būti keliami tik skyriaus nariai. Skyriaus taryba rinkiminio susirinkimo datą ir kandidatų į skyriaus pirmininkus pavardes vykdomajam sekretoriui ir skyriaus nariams praneša ne vėliau kaip likus 2 (dviem) savaitėms iki susirinkimo. Vykdomasis sekretorius jas perduoda Priežiūros komitetui ir Prezidiumui. Prezidiumas ir Priežiūros komitetas gali pareikšti pastabų dėl iškeltų kandidatų tikimo užimti skyriaus pirmininko pareigas. Skyriaus taryba pateikia skyriaus susirinkimui kandidatų sąrašą kartu su Priežiūros komiteto ir Prezidiumo pastabomis. Jeigu išvadų nepateikiama, laikoma, kad Priežiūros komitetas ir Prezidiumas pastabų dėl kandidatų neturi.
50.4. Skyriaus pirmininko teikimu skiria ir atleidžia pirmininko pirmąjį pavaduotoją ir pirmininko pavaduotojus.
50.5. Nustato renkamų tarybos narių skaičių ir juos renka.
50.6. Renka Etikos komisiją.
50.7. Renka skyriaus delegatus į suvažiavimą arba sudaro skyriaus delegatų sąrašą į suvažiavimą, kuris galioja dvejus metus.
50.8. Sprendžia ar (paprastai remiantis TS-LKD tarybos ar Prezidiumo siūlymu) iš pareigų atleisti skyriaus pirmininką.
51. Skyriaus susirinkimas taip pat gali:
51.1. Siūlyti kandidatus į TS-LKD pirmininkus.
51.2. Siūlyti Suvažiavimui kandidatus į TS-LKD tarybą.
51.3. Teikti pasiūlymus Prezidiumui dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius iškėlimo.
51.4. Teikti siūlymus dėl TS-LKD dokumentų projektų, reikšti nuomonę ir teikti siūlymus TS-LKD veiklos klausimais. Partijos organas, gavęs pasiūlymą, privalo skyrių informuoti, kokie yra šio pasiūlymo svarstymo rezultatai.
52. Skyriaus pareigūnai renkami, skiriami arba tvirtinami dvejiems metams. Rinkti, skirti ar tvirtinti pareigūnai gali būti atšaukti anksčiau laiko. Atšaukia organas, rinkęs (skyręs, tvirtinęs) šį pareigūną, daugiau kaip pusės visų jo narių sprendimu, jeigu TS-LKD įstatuose nenustatyta kitaip.
53. Skyriaus susirinkimui pirmininkauja skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu skyriaus pirmininko pavaduotojas arba kitas tarybos paskirtas tarybos narys. Susirinkimai protokoluojami. Protokolą rašo skyriaus sekretorius arba susirinkimo patvirtintas asmuo. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Sprendimai susirinkime priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių skyriaus narių dauguma. Balsuojama atvirai, išskyrus skyriaus vadovų rinkimus, kuriuose paprastai balsuojama slaptai. Skyriaus susirinkimas sprendimų elektroniniu būdu priimti negali.
54. Tarp skyriaus susirinkimų skyriaus Taryba (toliau Taryba) yra aukščiausias skyriaus valdymo organas. Tarybą sudaro:
54.1. Skyriaus pirmininkas.
54.2. Pirmininko pavaduotojai ir sekretorius.
54.3. TS-LKD frakcijos savivaldybės taryboje seniūnas arba frakcijos deleguotas atstovas.
54.4. Varėnos-Eišiškių vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktas Seimo narys ir (arba) pagal partijos sąrašą išrinktas Seimo narys, gyvenantis tame pačiame administraciniame teritoriniame vienete.
54.5. Savivaldybės meras – TS-LKD narys (vicemeras – kai tai aukščiausia TS-LKD nario užimama politinė pareigybė savivaldybėje).
54.6. Savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas – kai tai aukščiausia TS-LKD nario užimama pareigybė savivaldybėje).
54.7. Skyriaus grupių seniūnai.
54.8. Bendrijos LKD, TS-LKD frakcijų ir bendruomenių deleguoti atstovai (jei tai numatyta jų statutuose).
54.9. Kiti skyriaus susirinkime išrinkti nariai. 55. Skyriaus tarybos posėdžiai:
55.1. Skyriaus tarybos posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu –pirmininko pavaduotojas paprastai kartą per mėnesį, bet ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį.
55.2. Ne mažiau kaip 1/4 skyriaus tarybos narių reikalavimu pirmininkas privalo kviesti neeilinį skyriaus tarybos posėdį. Jei neeilinis posėdis nesušaukiamas per vieną mėnesį, posėdį kviečia jį inicijavusi tarybos narių grupė.
55.3. Apie skyriaus tarybos posėdį ir jo darbotvarkę praneša skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu – sekretorius ne vėliau kaip prieš 3 dienas, o apie skubų posėdį – prieš 1 dieną, pranešimas taip pat skelbiamas TS-LKD ir skyriaus interneto svetainėse. Tuo atveju, kai neeilinis posėdis kviečiamas 1/4 skyriaus tarybos narių iniciatyva, apie šį posėdį ir jo darbotvarkę gali pranešti ir jį inicijavusi tarybos narių grupė.
56. Skyriaus taryba:
56.1. Sprendžia svarbius skyriaus reikalus, koordinuoja visų skyriaus grupių, komitetų ir kitų skyriaus padalinių veiklą.
56.2. Priima norminio pobūdžio sprendimus.
56.3. Skyriaus pirmininko teikimu skiria skyriaus sekretorių.
56.4. Tvirtina skyriaus pajamų ir išlaidų sąmatas, kontroliuoja lėšų panaudojimą ir sprendžia kitus finansinius klausimus.
56.5. Ne vėliau kaip 2 savaitės iki skyriaus rinkiminio susirinkimo praneša vykdomajam sekretoriui apie visus iškeltus kandidatus į skyriaus pirmininkus.
56.6. Sudaro ir tvirtina skyriaus rinkimų ir kitų politinių akcijų organizavimo štabą.
56.7. Kviečia skyriaus susirinkimus ir skyriaus pirmininko (arba pirmininko pavedimu – jo pavaduotojo) teikimu tvirtina skyriaus susirinkimo darbotvarkės projektą. Bendrijos LKD ir frakcijų teikiami pasiūlymai į darbotvarkę įrašomi privalomai.
56.8. Teikia rekomendacijas TS-LKD atstovaujančiai frakcijai savivaldybės taryboje.
56.9. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį išklauso TS-LKD atstovaujančios frakcijos savivaldybės taryboje ataskaitą.
56.10. Tvirtina rinkimų į savivaldybės tarybą programą.
57. Skyriaus taryba gali sudaryti vietos kandidatų atrankos komitetą, kuris skyriaus tarybai siūlo perspektyvius kandidatus į Seimą, savivaldybių tarybas ir politinio pasitikėjimo pareigas valstybės tarnyboje.
58. Skyriaus taryba turi teisę sudaryti vietos komitetus ir išrinkti į juos TS-LKD narius.
59. Skyriaus taryba organizuoja skyriaus veiklą. Skyriaus taryba iš tarybos narių gali sudaryti biurą ir perduoti jam dalį savo funkcijų.
60. Skyriaus taryba, Bendrijos LKD ar TS-LKD frakcijos padalinys skyriuje arba bet kuri skyriaus grupė gali perduoti Priežiūros komitetui spręsti skyriuje kilusį ginčą. Priežiūros komiteto sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir privalomas.
61. Skyriui vadovauja skyriaus pirmininkas, jam nesant ar negalint vykdyti pareigų – pirmasis pirmininko pavaduotojas. Skyriaus tarybos nutarimus pasirašo skyriaus pirmininkas ir sekretorius, nutarimus finansiniais klausimais - ir iždininkas.
62. Tuo atveju, kai skyriuje susiklosto tokia padėtis, kai ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius neįvyksta skyriaus tarybos posėdis arba kai ilgiau nei tris mėnesius po to, kai turėjo būti sušauktas, neįvyksta visuotinis susirinkimas, Prezidiumas, įvertinęs Priežiūros komiteto nuomonę, 2/3 balsų dauguma gali laikinai, bet ne ilgiau kaip iki 6 (šešių) mėnesių, sustabdyti visų skyriaus valdymo organų įgaliojimus ir paskirti Prezidiumo atstovą, kuris nuo paskyrimo dienos įgyja visus skyriaus valdymo organų (skyriaus tarybos ir skyriaus pirmininko) įgaliojimus. Prezidiumo atstovas privalo per Prezidiumo nustatytą terminą šių Įstatų nustatyta tvarka sušaukti skyriaus visuotinį susirinkimą, kuris suformuotų skyriaus valdymo organus. Šiuo atveju nėra taikomas Įstatų 32 punkto reikalavimas.
63. Skyriaus sekretorius:
63.1. Organizuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriaus susirinkimo, tarybos ir pirmininko sprendimus. Jis gali būti etatinis (mokamas) darbuotojas ir yra pavaldus skyriaus pirmininkui, už savo veiklą atsiskaito skyriaus tarybai ir susirinkimui.
63.2. Ne vėliau kaip per savaitę surašo susirinkimų ir tarybos posėdžių protokolus, yra atsakingas už informacinėse sistemose esančių duomenų apie partijos narius išsamumą ir savalaikį atnaujinimą.
63.3. Tuo atveju, kai skyriaus sekretorius yra etatinis darbuotojas, jį, suderinęs su skyriaus taryba, į pareigas priima ir atleidžia vykdomasis sekretorius, kuriam jis taip pat yra pavaldus.
63.4. Tuo atveju, kai skyriaus sekretorius dirba visuomeniniais pagrindais, jį skyriaus pirmininko teikimu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia skyriaus taryba. 64. Skyriaus tarybai pirmininkauja skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu – skyriaus pirmininko pavaduotojas.
65. Tarybos posėdžiai protokoluojami – protokolą rašo skyriaus sekretorius, jam nesant bet kuris posėdžio pirmininko paskirtas tarybos narys. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 66. Sprendimų priėmimas:
66.1. Sprendimai taryboje nagrinėjamais klausimais priimami paprasta taryboje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Tais atvejais, kuomet balsai pasiskirsto po lygiai, lemia skyriaus pirmininko balsas.
66.2. Skyriaus taryba sprendimus gali priimti ir elektroniniu būdu, išskyrus su skyriaus nariais susijusiais klausimais. Tokiu atveju tarybos nariams elektroniniu paštu turi būti išsiųsta informacija apie tarybos posėdį, jo turinį, sprendimų projektus ir galimybę balsuoti elektroniniu būdu.
66.3. Sprendimai skyriaus taryboje elektroninis būdu gali būti priimami tik tuo atveju, jeigu yra galimybė elektroniniu paštu informuoti visus tarybos narius apie elektroninį balsavimą, jo turinį ir sprendimų projektus.
67. Skyrius paleidžiamas TS-LKD tarybos nutarimu, įvertinus Priežiūros komiteto išvadas. Frakcijos padalinys paleidžiamas frakcijos statuto nustatyta tvarka, įvertinus Priežiūros komiteto išvadas.

VI. Rėmėjai.

68. TS-LKD rėmėjai gali būti asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nėra uždrausta užsiimti tokia veikla.
69. Rėmėjai dalyvauja TS-LKD veikloje.
70. Rėmėjai teikia siūlymus, materialinę ir finansinę pagalbą, reiškia nuomonę visais TS-LKD veiklos klausimais.
71. Rėmėjus registruoja TS-LKD Varėnos rajono skyrius, prireikus – ir vykdomasis sekretorius.

Skyriaus pirmininkas Giedrius Samulevičius